แจ้งการชำระเงิน

กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งการชำระค่าอบรม

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม (จำเป็นต้องใส่)

เบอร์โทร สำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ (จำเป็นต้องใส่)

อีเมล์ของคุณ สำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ (จำเป็นต้องใส่)

โอนเงินผานธนาคาร: (จำเป็นต้องใส่)

วันที่ทำการโอนเงินเช่น: 2015-10-21 (จำเป็นต้องใส่)

เวลาที่ทำการโอนเงิน (จำเป็นต้องใส่)

จำนวนเงินที่โอน (ใส่เฉพาะตัวเลข เช่น 18000) (จำเป็นต้องใส่)

แนบหลักฐานการโอนเงิน (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)